Ang Aso

Isinulat ni Riehanna Charmaine

Mag-aaral ng CES

Ang Aso

Isinulat ni Riehanna Charmaine
Mag-aaral ng CES

Ako ay isang aso na mahilig mamasyal

Kasama ang aking amo. Lagi akong

Pinapakain ng aking amo.