Ang Science

Isinulat ni Riehanna Charmaine

Mag-aaral ng CES

Ang Science

Isinulat ni Riehanna Charmaine
Mag-aaral ng CES

Ako ay isang parte ng ating katawan.

Bilang isang parte ng ating katawan

Nalalaman ko kung paano nabubuo ang

Isang parte ng ating katawan at kung

Paano din ito nasisira