Mga Mag-aaral

Isinulat ni Wyahn Xyliene

Mag-aaral ng CES

Mga Mag-aaral

Isinulat ni Wyahn Xyliene
Mag-aaral ng CES

Ang mga mag-aaral

ay nag-aaral ng

mabuti para

maabot nila

ang kanilang

pangarap. Ang

mga mag-aaral

ay nakikinig sa

mga guro nila

upang sila ay

pumasa sa kanilang

mga pagsusulit.